Kích hoạt khóa học

Mỗi đơn hàng chỉ cần kích hoạt 1 lần duy nhất. Không lặp lại bước này ở lần sau